BLOG

Sledujte

Nedělní blog

Neděle 26.6.2022

Neděle 26.6.2022

Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“ „Pane,“ zvolal Petr, „s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!“ On mu však odpověděl: „Říkám ti,...

číst více
Neděle 19.6.2022

Neděle 19.6.2022

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši obnovuje, po stezkách  spravedlnosti vodí mě pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím,...

číst více
Neděle 12. 6. 2022

Neděle 12. 6. 2022

Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh...

číst více
Neděle 5. 6. 2022

Neděle 5. 6. 2022

V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.  Římanům 14:17 (B21) Pán Ježíš byl během svého pozemského života ztělesněním Božího království. Tam, kde byl Ježíš, tam bylo Boží království. Jeho slovo,...

číst více
Neděle 29. 5. 2022

Neděle 29. 5. 2022

Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení?Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!‘ Anebo když...

číst více
Neděle 22. 5. 2022

Neděle 22. 5. 2022

Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se:„V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!‘ Dlouho se mu...

číst více
Neděle 15. 5. 2022

Neděle 15. 5. 2022

„Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí....

číst více
Neděle 8. 5. 2022

Neděle 8. 5. 2022

K poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti. Komu...

číst více
Neděle 1. 5. 2022

Neděle 1. 5. 2022

 A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne...

číst více
Neděle 24. 4. 2022

Neděle 24. 4. 2022

Tehdy řekl: „Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďte a dívejte se, ale nevězte!‘ Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni.“...

číst více
Neděle 17. 4. 2022

Neděle 17. 4. 2022

A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se...

číst více
Neděle 10. 4. 2022

Neděle 10. 4. 2022

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás...

číst více