BLOG

Sledujte

Naše příspěvky

Závěť

Závěť

Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané za první smlouvy, a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž musí prokázat smrt toho, kdo ji pořídil. Účinnost má pouze závěť zemřelých; dokud...

Síla modlitby

Síla modlitby

Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. Je někdo šťastný? Ať zpívá chvály. Je někdo z vás nemocný? Ať zavolá starší sboru a ti ať se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a pokud spáchal nějaké hříchy,...

Zlá přirozenost

Zlá přirozenost

Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a já jsem zemřel. Přikázání, které mělo být k životu, je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil příležitosti, kterou mu to přikázání skýtalo, oklamal mě a jeho pomocí mě...

Chození s Bohem

Chození s Bohem

Kéž tě Hospodin vyslyší v den soužení, jméno Boha Jákobova kéž tě ochrání! Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně, ze Sionu kéž tě podepře! Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! Séla. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, všechny tvé...

Vystupte výše!

Vystupte výše!

Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a...

Povýšení na novou pozici

Povýšení na novou pozici

I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem....

Den Letnic

Den Letnic

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali...

Hle, on přichází

Hle, on přichází

Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy proklatí, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem nahý, a...

Boží láska

Boží láska

Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“  A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Syn...

Najdi sílu v Hospodinu

Najdi sílu v Hospodinu

Když David se svými muži dorazil do města, hle – bylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži se dali do hlasitého pláče, až už neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po...