BLOG

Sledujte

Nedělní blog

Šťastný nový rok

Šťastný nový rok

Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“  Matouš 8:22  Pán Ježíš má v roce 2023 pro každého z nás jediný plán, a to je: „Následuj mě. Následuj mě tento rok věrněji, nech se vést mými myšlenkami, mým smýšlením.“ Říká: „Já jsem...

číst více
Ježíšovo narození

Ježíšovo narození

Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy. 1. Timoteovi 3:16  Narození Ježíše je skutečně velké Boží tajemství. Všemohoucí Bůh se dobrovolně...

číst více
Veselé Vánoce

Veselé Vánoce

Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván: Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je...

číst více
Díkůvzdání 2022

Díkůvzdání 2022

Až přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v ní, odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své...

číst více
Neděle 4. 12. 2022

Neděle 4. 12. 2022

Když ve všem tolik vynikáte – ve víře, ve slově, v poznání, v největší horlivosti i v lásce, kterou jsme ve vás vzbudili – vynikejte tedy i v tomto díle milosti. Nic vám nepřikazuji, chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece...

číst více
Neděle 27. 11. 2022

Neděle 27. 11. 2022

Z trůnu vycházelo blýskání a hlasy hromobití. Před trůnem hořelo sedm ohnivých pochodní – těch sedm duchů Božích. Před trůnem bylo také skleněné moře jakoby z křišťálu a uprostřed trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná...

číst více
Neděle 20. 11. 2022

Neděle 20. 11. 2022

Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: „Veliké věci jim učinil  Hospodin!“ Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás,  Hospodine, z našeho...

číst více
Neděle 13. 11. 2022

Neděle 13. 11. 2022

Ježíš pak odtud odešel a odebral se do okolí Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: „Pane, Synu Davidův, smiluj se nade mnou! Má dcera je hrozně posedlá ďáblem.“ On jí však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho:...

číst více
Neděle 6. 11. 2022

Neděle 6. 11. 2022

Jeden z farizeů ho pozval, aby s ním pojedl. Vešel tedy do domu toho farizea a stoloval s ním. A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho farizea. Přinesla alabastrovou nádobku s mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu...

číst více
Neděle 30. 10. 2022

Neděle 30. 10. 2022

V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!  Efeským 1:13-14 Věnujte...

číst více
Neděle 23. 10. 2022

Neděle 23. 10. 2022

Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda.Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. ...

číst více
Neděle 16. 10. 2022

Neděle 16. 10. 2022

Proto klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v...

číst více