Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.
Izajáš 53:4-6 (B21)

Vždyť on je náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení. Svým tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon přikázání spočívající v ustanoveních, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Tak způsobil pokoj.
Efezským 2:14-15

Při čtení těchto veršů myslete na to, že ukřižování bylo nejvíce ponižující, nejbolestivější a nejpotupnější utrpení. Byla to ta nejubožejší forma zabití člověka. Ježíš Kristus se vydal tou cestou, aby podstoupil tuto smrt místo každého člověka, který kdy žil na Zemi, aby tak mohl nabídnout každému úplné vykoupení, spasení a uzdravení. Vězte, že co bylo zamýšleno pro vaši zkázu a potupu, se může stát, skrze víru a poslušnost, branou do slávy a spasení pro mnohé. Váš v Kristu,