Jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li to potřebné, maličko zarmouceni různými zkouškami, aby se pravost vaší víry (mnohem dražší než zlato, které pomíjí, ačkoli se zkouší ohněm) ukázala k vaší chvále, cti a slávě při zjevení Ježíše Krista. I když jste ho neviděli, milujete ho; a i když ho dosud nevidíte, přece v něj věříte a radujete se nevýslovnou radostí plnou slávy, zatímco docházíte cíle své víry, totiž spasení duší.
1. Petrova 1:5-9 (NBK)

Radost nevypravitelná, plná slávy. Prožíváme nebeskou radost uprostřed těžkostí, úzkostí, zkoušek a rozličných pokušení. Milujeme Ho, i když Ho nevidíme, nevidíme Ho, ale i tak jsme o Něm a o Jeho přítomnosti plně přesvědčeni, a to do té míry, že to v nás vytváří slavnou nebeskou radost. Skrze víru nás zachovává Boží moc. Váš v Kristu