A všiml sis mého služebníka Joba?“ řekl mu na to Hospodin. „Na zemi mu není rovného – ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla.“
 „Copak Job ctí Boha zadarmo?“ namítl satan Hospodinu. „Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji.
Job 1:8-10 (B21)

V dnešní době plné terorismu, krádeží a atentátů utrácejí bohatí lidé stovky miliónů dolarů za služby bezpečnostních agentur, aby zajistili svou osobní bezpečnost. Mnohem více peněz pak utrácejí za pojištění svého majetku, bohatství a dětí. Zbožný muž Job nic z toho nepotřeboval. Jeho osobním tělesným strážcem byl sám Hospodin, který chránil nejen jeho, ale i všechno, co Job měl. To je požehnání! Hradba Boží ochrany brání nejen před katastrofami a škodami způsobenými přírodou či lidmi, ale i před úhlavním nepřítelem prosperujících věřících – před ďáblem.

Ať tedy sám Pán vystaví mocnou hradbu kolem tebe a všeho, co je tvé, požehná práci tvých rukou a mocně rozmnoží vše, co máš. Amen.