Oddělení se

neděle 31. srpen 2014

Vítám vás ke studiu tohoto nádherného tématu. Věřím, že pro vás bude velkým požehnáním a povzbudí vás, abyste pokročili kupředu v Pánu Ježíši Kristu.

Slovo "oddělení se" je prosté a můžeme je chápat jednoduše jako "držet se stranou od něčeho, uzavřít se něčemu, být něčemu nebo někomu nebo nějakému místu vzdálen". Rozumíme mu v jakékoli souvislosti. Je to klíčové slovo nebo čin v křesťanství. V průběhu věků Bůh vždy velice zdůrazňoval oddělenost.

Víte, že Bůh není jen svatý? On je Svatost. 
Bůh není jen čistý. On je Čistota. 
Bůh není jen spravedlivý. On je Spravedlnost

Satan přinesl zkažení hříchem na všechno stvoření. Bůh může učinit všechno. Tak to vždy říkáme. Přesto je jedna věc, kterou Bůh nemůže udělat, a to hřešit. Hřích zakrývá Boha (Izaiáš 59:1-2). Bůh sám je světlo a nemá nic společného s temnotou hříchu. Svatost a hřích představují rovnoběžky, které se nikdy nesetkají. Jsou navěky odděleny. Bůh je svatost a satan je hřích. V našich životech Božích dětí Jeho svatost vyžaduje jasnou hranici mezi námi a tím, co směřuje k hříchu.

Poslyšte, jak nás žádá: Netáhněte jho s nevěřícími. Vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jakéspolečenství světla s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem a jaký díl  věřící s nevěřícím? Jaké jespolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl: Budu v nich přebývata procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Proto "vyjděte z jejich středu aoddělte se, praví Pán, nedotýkejte se nečistého; a  vás přijmu. A budu vaším Otcem a vy mi budetesyny a dcerami, praví Pán Všemohoucí." 

To není tvrdý požadavek. Je to Otcova prosba k Jeho milovaným dětem. V tomto citátu jsme nazváni spravedlností, zatímco nevěřící je nazván nepravostí. Jsme nazváni světlem, zatímco nevěřící je nazván temnotou. Jsme nazvání Kristem, t.j. Kristovými, zatímco nevěřící je nazván ďáblovým. My jsme chrámem Božím. Haleluja. A pak přichází prosba z hloubi srdce: "vyjděte" a "oddělte se". Než jsme přišli ke Kristu a znovu se narodili, žili jsme si volně v kruhu hříchu. Potulovali jsme se od jednoho místa hříchu k druhému - volně a bezstarostně. To byl ďáblův obvod hříchu. My všichni jsme se na tom účastnili - ubozí provinilci. Čti 1. Petrovu 4:3, Efezským 2:2-3.

Pak ale přišel na naše srdce tento déšť milosti - zvonění požehnaného evangelia Ježíše Krista, které spasilo naše duše a uvedlo naše srdce k otcovství tohoto Svatého Boha. Haleluja! Čti Titovi 3:4-5.

Milí, myslím, že zde bychom se měli zastavit a vzdát ze srdce své díky Ježíši. Ať je požehnáno jméno Páně! Oddělit se vyžaduje vzdát se zvyků, které jsou v rozporu s pravou svatostí. Pomyslte na světskou hudbu, filmy, které jsou zaměřeny démonicky, aby šířily hřích a zlo, na mnohé časopisy (pornografické ale i jiné, propagující bezbožný životní styl) a všechny takovéto druhy satanské abecedy. Čti Titus 3:8. Opravdu znovuzrozený křesťan by měl být opatrný i na to, na co se dívá v televizi. Neposkvrňujte se hříšnými večírky a zábavami. Buďte opatrní na to, co pijete. Když dáte ďáblu jeden centimetr, on si vezme kilometr. Čtěte Efezským 4:27.

Oddělení se týká také hříšných vztahů, například partnerů ve smilstvu, cizoložných přátel, gangů, klubů a okultních bratrstev. Chraň Bůh, abych doporučoval vzácnému znovuzrozenému Božímu dítěti chodit ke Svědkům Jehovovým, na setkání New Age, do katolických chrámů, do čarodějnických jeskyň, nebo aby navštěvovalo čarodějnice a čarodějníky, vykladače z dlaní, předpovídače s kyvadlem, jógu, psychotroniku, hypnotismus, falešné proroky a věštce či okultní léčitele. Znovu říkám: chraň Bůh. Ptáte-li se na Mormony, také říkám: chraň Bůh. Jakékoli shromáždění nebo společenství, které není shromážděním znovuzrozených křesťanů - se slzami říkám: chraň Bůh. Čti: Kolosským 2:21, Efezským 5:11, 5:7, 1. Korintským 10:20-21

Vyjděte a oddělte pro nádhernou radost Lásky. Tak zní hlas Světla. Tak zní tlukot Božího srdce, toto je Jeho přáním, snem a základní vůlí. Možná vykřiknete: "ale Bože, proč?" Poslyšte, je přeci naprosto přirozené, že světlo a tma nemohou mít spolu nic společného. Je zcela přirozené, že psi a ovce spolu nemohou být. Uvažujte o tom. Pak se upřímně zamyslete nad tím, jestli má Ježíš Kristus nějaké obecenství s ďábly. Pochopitelně nikdy. Vymaňte se tedy s pokorou ze všech odporných satanských klecí. Přečtěte si Galatským 5:1

To, o čem mluvíme, může mít zcela jistě vliv na vaše zaměstnání. Bible nás směřuje k tomu, abychom se zapojovali do zaměstnání a podnikání, které je čisté a čestné. Jak čisté jsou vaše každodenní závazky a pracovní aktivity? Dává vám Duch Boží, který je ve vás, svobodu a pokoj v tom, co děláte? Čtěte Efezským 4:28 a 1. Janovu epištolu 3:21

V oddělení se je krása křesťanství. Oddělení začíná v našem duchu v okamžiku, kdy se znovuzrodíme. Duch Svatý odděluje našeho ducha od duchovního cizoložství. Od znečištění a poskvrnění démonických duchů. Stávají se z nás nová stvoření, která ve svém duchu mají přirozenost a život Boží. Zlí duchové nemají už dále přístup do našeho lidského ducha. Nemohou se k němu dostat, protože náš duch je plný světla a spravedlnosti Boží, neboť v duchu každého znovuzrozeného křesťana přebývá Duch Svatý. Amen - Haleluja. Čtěte 2. Korintským 5:17, Titus 3:5, 2. Petrova 1:4 Díky tomu, že v nás tak nádherným způsobem přebývá Duch Svatý, stáváme se chrámy živého Boha. Tohle vás snad nenaplňuje radostí? Nejste šťastní, že vy, právě vy, jste se stali chrámy svatého Boha? Čtěte 1. Korintským 3:16, 1. Korintskám 6:19-20, 2. Korintským 6:16

Díky tomu, že v nás tak nádherným způsobem přebývá Duch Svatý, stáváme se chrámy živého Boha. Tohle vás snad nenaplňuje radostí? Nejste šťastní, že vy, právě vy, jste se stali chrámy svatého Boha? Čtěte 1. Korintským 3:16, 1. Korintskám 6:19-20, 2. Korintským 6:16

Bůh skutečně žije ve věřícím člověku. My jsme opravdu Jeho chrámem. On žije ve mně a žije ve vás. V době Starého Zákona byla Boží přítomnost v nejsvětější svatyni v chrámu v Jeruzalémě. V Mojžíšově době přebýval Bůh ve stanech a stáncích, ale od smrti Ježíše Krista tato přítomnost nepřebývá v chrámech postavených lidskou rukou. Krev Ježíše Krista umožnila, aby Bůh přebýval ve věřících. Jaký zázrak je Ježíšova krev! Žasnu nad tím, jaký zájem má na našem oddělení. Žasnu nad tím, jak na tom po celá staletí trvá. Bože pomoz nám tomu porozumět. Amen. My jsme tedy příbytkem Božím. Ano, jsme, protože Bůh nepřebývá v chrámech postavených rukama. Čtěte Skutky apoštolů 17:24

Bůh má zalíbení v tom, že naplňuje místo svého přebývání slávou. Okrášluje svůj chrám svatostí. Svatost je Boží krása, Jeho záře a sláva Jeho osobnosti. Nezraňuj Ho, prosím. Prosím, neubližuj Mu, okrašluj Jeho chrám svatostí. Čtěte Žalm 149:4, 1. Korinstkým 3:17

Vyjděte z jejich středu a oddělte se a já vás přijmu a budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami. Víte proč? Protože s vámi chce mít obecenství. Chce váš život naplnit vůní své přítomnosti. Chce být součástí vašeho každodenního života. Má zalíbení v obecenství s vámi. On je váš Otec, je svatý, my jsme Jeho děti. O tom On snil od počátku. Proto také stvořil člověka (Genesis 1:27). My jsme objektem Jeho lásky. On miluje Své děti, Jeho otcovské srdce vyhledává společnost Jeho dětí.

Věnujte Mu pozornost. Respektujte Jeho přítomnost ve vašem životě. Ctěte Ho svými svatými postoji. Věnujte se Jeho Slovu. Naslouchejte, On je ve vás a není zticha, On mluví. Chce mít s vámi obecenství. Žijte každý den s vědomím Jeho přítomnosti ve vás. On není nepřítomný "domácí". Je stále doma, ve svém bytě - ve vás!
 

Sláva Bohu! 
Amen.